Επικοινωνία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 209, Βιομηχανική Περιοχή Δαλίου, 2540, Δάλι
Τ.Θ:21819, 1513 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 717300

Τηλέφωνο fax: +357 22 715720

Ηλ.Ταχυδρομείο: info@laikocosmos.com